Binnen 30 minuten op locatie
Altijd garantie
25 jaar ervaring

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

ATF Loodgieter en Onderhoud: ATF Loodgieter en Onderhoud, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 75913917.

Klant: degene met wie ATF Loodgieter en Onderhoud een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: ATF Loodgieter en Onderhoud en Klant samen.

Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ATF Loodgieter en Onderhoud.

ATF Loodgieter en Onderhoud en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

ATF Loodgieter en Onderhoud en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van ATF Loodgieter en Onderhoud zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij ATF Loodgieter en Onderhoud en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag ATF Loodgieter en Onderhoud de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt ATF Loodgieter en Onderhoud slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Meer- en minderwerk ‍

Aan ATF Loodgieter en Onderhoud opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.

In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen ATF Loodgieter en Onderhoud en de Klant nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk was overeengekomen. Het meerdere zal dan door ATF Loodgieter en Onderhoud aan de Klant in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.

Indien ATF Loodgieter en Onderhoud tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om dit aan de Klant door te berekenen.

 Artikel 6 – Prijzen

ATF Loodgieter en Onderhoud hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

ATF Loodgieter en Onderhoud en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

ATF Loodgieter en Onderhoud mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

ATF Loodgieter en Onderhoud moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

ATF Loodgieter en Onderhoud mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

ATF Loodgieter en Onderhoud zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

Een consument mag de overeenkomst met ATF Loodgieter en Onderhoud opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Indien geen vaste prijs wordt afgesproken zal de prijs worden vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte uren en gebruikte materialen, volgens het gebruikelijke uurtarief.

Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door ATF Loodgieter en Onderhoud worden doorberekend aan de Klant.

De kosten van meerwerk (artikel 5.2) en onvoorziene kostenverhoogde factoren (artikel 5.3) komen geheel ten laste van de Klant. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn

ATF Loodgieter en Onderhoud mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

De betaling geschiedt direct na afronding van de werkzaamheden. Mocht er in een uitzonderlijk geval toch achteraf worden betaald, dan moet de Klant de factuur binnen 7 dagen betalen.

De betalingstermijnen die ATF Loodgieter en Onderhoud hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat ATF Loodgieter en Onderhoud aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

ATF Loodgieter en Onderhoud mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 8 – Gevolgen te late betaling

Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag ATF Loodgieter en Onderhoud de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke handelsrente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan ATF Loodgieter en Onderhoud.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag ATF Loodgieter en Onderhoud zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van ATF Loodgieter en Onderhoud op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ATF Loodgieter en Onderhoud, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 9 – Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Verrekening

Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan ATF Loodgieter en Onderhoud te verrekenen met een vordering op ATF Loodgieter en Onderhoud.

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst

ATF Loodgieter en Onderhoud voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

ATF Loodgieter en Onderhoud mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

De Klant moet ervoor zorgen dat ATF Loodgieter en Onderhoud op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Zorgt de Klant er niet voor dat ATF Loodgieter en Onderhoud tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door de Klant

De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan ATF Loodgieter en Onderhoud.

De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert ATF Loodgieter en Onderhoud de betreffende bescheiden.

Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ATF Loodgieter en Onderhoud redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Vrijwaring

De Klant vrijwaart ATF Loodgieter en Onderhoud tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door ATF Loodgieter en Onderhoud geleverde producten en/of diensten.

Artikel 14 – Klachten

De Klant moet een door ATF Loodgieter en Onderhoud verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken na voltooiing van de werkzaamheden op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant ATF Loodgieter en Onderhoud daarvan op de hoogte te stellen binnen 8 dagen na het vaststellen van de tekortkoming.

De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat ATF Loodgieter en Onderhoud hierop gepast kan reageren.

De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en ATF Loodgieter en Onderhoud.

Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat ATF Loodgieter en Onderhoud andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

De opdrachtgever heeft geen recht om klachten in te dienen als het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, of onzorgvuldig gebruik van een product – het product gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is, het product aan derden is overgedragen, ATF Loodgieter en Onderhoud bij de uitvoering van de opdracht de materialen heeft gebruikt die de Klant zelf heeft gekocht, het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was of de Klant niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens ATF Loodgieter en Onderhoud is nagekomen

De Klant is verplicht ATF Loodgieter en Onderhoud in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te onderzoeken.

Artikel 15 – Ingebrekestelling

De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan ATF Loodgieter en Onderhoud.

De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling ATF Loodgieter en Onderhoud ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Klant

Wanneer ATF Loodgieter en Onderhoud een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid ATF Loodgieter en Onderhoud

ATF Loodgieter en Onderhoud is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Wanneer ATF Loodgieter en Onderhoud aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

ATF Loodgieter en Onderhoud is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

Wanneer ATF Loodgieter en Onderhoud aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 18 – Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van ATF Loodgieter en Onderhoud vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 19 – Ontbinding

De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer ATF Loodgieter en Onderhoud toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

Is de nakoming van de verplichtingen door ATF Loodgieter en Onderhoud nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ATF Loodgieter en Onderhoud in verzuim is.

ATF Loodgieter en Onderhoud mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer ATF Loodgieter en Onderhoud kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 20 – Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van ATF Loodgieter en Onderhoud door de Klant niet aan ATF Loodgieter en Onderhoud kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:

– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp

– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen

– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen

– computer­virussen

– stakingen

– overheidsmaatregelen

– vervoersproblemen

– slechte weersomstandigheden

– werkonderbrekingen

Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor ATF Loodgieter en Onderhoud 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ATF Loodgieter en Onderhoud kan nakomen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als ATF Loodgieter en Onderhoud de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

ATF Loodgieter en Onderhoud hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer ATF Loodgieter en Onderhoud hiervan voordeel heeft.

Artikel 21 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ATF Loodgieter en Onderhoud bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en ATF Loodgieter en Onderhoud is Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en ATF Loodgieter en Onderhoud.

Werkgebied Loodgieter Wassenaar

Loodgieter Wassenaar biedt zijn diensten aan in Wassenaar en de wijde omgeving, inclusief:

 • Den Haag
 • Leiden
 • Katwijk aan Zee
 • Rijnsburg
 • Valkenburg
 • Oegstgeest
 • Leiderdorp
 • Zoeterwoude
 • Leidschendam
 • Voorburg
 • Scheveningen
 • Voorschoten

Neem vandaag nog contact met ons op voor professionele en snelle loodgietersdiensten in Wassenaar!

© Copyright Loodgieter Wassenaar 2024